Veilig zaken doen

Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities
1.1 Ondernemer: LeisureTeam bv, gevestigd te Ermelo.
1.2 OnlineBedrijfsuitjes.nl: Online bedrijfsuitjesplatform, bedacht door LeisureTeam bv
1.3 Groep: Groep mensen die tegelijkertijd en gezamenlijk deelneemt aan één sessie van LeisureTeam

Artikel 2 – Identiteit van LeisureTeam bv
Website: https://www.onlinebedrijsuitjes.nl
Onderdeel van LeisureTeam bv
KVK: 78012635
Contactpersoon: Jeroen Bos

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Groep .
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Dit zal geschieden op de ‘jouw gegevens’ pagina.

3.3 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 4 – Kortingen
4.1 Ondernemer behoudt zich het recht voor om een kortingsactie op elk moment te beëindigen of aan te passen.

Artikel 5 – Overmacht
5.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van de Ondernemer in de nakoming van enige verplichting jegens de Groep niet aan de Ondernemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van koper kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van hulppersonen of andere derden, stroomstoringen, computervirussen en andere technische problemen.

5.2 Indien zich een situatie als bedoeld in art. 6.1 voordoet als gevolg waarvan de Ondernemer niet aan zijn verplichtingen jegens de Groep kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang de Ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie vijftien kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Ondernemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Ondernemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 6- Annulering
6.1 Dit artikel is van toepassing op de overeenkomst die een afspraak inhoudt om op een bepaalde datum het SocialSpel te spelen.

6.2 Groep kan de overeengekomen Diensten voor aanvang
schriftelijk annuleren waarbij de volgende annuleringskosten
verschuldigd zijn aan de Ondernemer:
a. bij annulering tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de prijs;
b. bij annulering vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aanvang: 35% van
de prijs;
c. bij annulering vanaf 1 maand tot 14 dagen voor aanvang: 60% van
de prijs;
d. bij annulering vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang: 95% van de
prijs;
e. bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de
prijs.

Wel zal er in het laatste geval uit coulance een korting van 7,50 euro verstrekt worden bij aanschaf van een volgend SocialSpel. Dit geldt ook wanneer de Groep te laat aanwezig is om het spel te starten.

6.4 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, de overeenkomst geen doorgang kan vinden, blijft de overeenkomst in stand en zullen Groep en Ondernemer in overleg een nieuwe datum afspreken.

7 – Intellectueel eigendom
7.1 De door Ondernemer verstrekte stukken aan de Groep zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Groep. Het is de Groep niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken.
7.2 Ondernemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Speler aan derden wordt verstrekt. Denk hierbij aan het verbeteren van het spel.

7.3 Indien de Groep of een individu van de Groep artikel 8.1 (intellectueel eigendom) overtreedt, verbeurt de overtreder, ongeacht of de overtreding aan de overtreder kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van de Ondernemer een onmiddellijk opeisbare boete van 10000 (tienduizend) euro voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van de Ondernemer, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

8 – Aansprakelijkheid
8.1. De totale aansprakelijkheid van Ondernemer is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan € 250,- (tweehonderdvijftig euro), uitgezonderd hetgeen bepaald in 8.2.
8.2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de Ondernemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Ondernemer.
8.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Groep de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ondernemer meldt. ledere vordering tot schadevergoeding tegen Ondernemer vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
8.4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.